Składniki majątku trwałego na dzień 31.12.2018 roku Wartość brutto Umorzenie Wartość netto
Grunty 1.954.320,00 zł 0,00 zł 1.954.320,00 zł
Budynki, budowle 12.383.607,36 zł 8.250.312,38 zł 4.133.294,98 zł
Urządzenia techniczne, maszyny  4.175.189,48 zł 3.570.711,39 zł 604.478,09 zł
Środki transportowe 162.412.761,54 zł 105.242.117,63 zł 57.170.643,91 zł
Pozostałe środki 593.759,24 zł 575.828,25 zł 17.930,99 zł
Inwestycje rozpoczęte 101.981,90 zł 0,00 zł 101.981,99 zł
Razem: 181.621.619,52 zł 117.638.969,65 zł 63.982.649,87 zł

Informacja o dochodach i stratach Spółki

PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach wypracowało za rok 2018 zysk w kwocie 1.274.636,90 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych 90/100).


Informacja o spółkach zależnych

PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach posiada 12.850 (dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, w wynoszącym 2.190.200 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych), kapitale podstawowym spółki Bus Service Center Sp. z o.o. w Gliwicach.

A div element containing some text that you want to display.