Składniki majątku trwałego na dzień 31.12.2020 roku Wartość brutto Umorzenie Wartość netto
Grunty 1.954.320,00 zł 0,00 zł 1.954.320,00 zł
Budynki, budowle 12.387.137,36 zł 8.490.214,32 zł 3.896.923,04 zł
Urządzenia techniczne, maszyny  4.193.635,05 zł 3.691.489,26 zł 502.145,79 zł
Środki transportowe 171.666.025,80 zł 112.914.571,72 zł 58.751.454,08 zł
Pozostałe środki 566.096,79 zł 560.206,94 zł 5.889,85 zł
Inwestycje rozpoczęte 119.846,10 zł 0,00 zł 119.846,10 zł
Razem: 190.887.061,10 zł 125.656.482,24 zł 65.230.578,86 zł

Informacja o dochodach i stratach Spółki

PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach wypracowało za rok 2020 zysk w kwocie 1.344.741,16 zł (jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych 16/100).


Informacja o spółkach zależnych

PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach posiada 12.850 (dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt) udziałów, wartość udziałów wynosi 712.460,91 zł (siedemset dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 91/100), w wynoszącym 1.214.253 zł (jeden milion dwieście czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote), kapitale podstawowym spółki Bus Service Center Sp. z o.o. w Gliwicach.

A div element containing some text that you want to display.