Statystyka

Odsłon artykułów:
290597

Szukaj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie dialogu konkurencyjnego prowadzonego zgodnie z " Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach nieobjętych ustawą Prawo zamówień Publicznych" w sprawie: "Dostawa, wdrożenie, oraz serwis zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie oraz platformy sprzętowej wymaganej do instalacji i eksploatacji zintegrowanego systemu informatycznego wraz z jej instalacją, parametryzacją i serwisem dla PKM Sp. z o.o. w Gliwicach" nr sprawy DK/TI/1/2017

Treść ogłoszenia o zamówieniu w formacie pdf icon pdf

Załącznik nr 1 do ogłoszenia (Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego) w formacie doc icon doc

Załącznik nr 1a do ogłoszenia (Wymagania funkcjonalne) w formacie xlsx excel

Załącznik nr 1b do ogłoszenia (Wymagania niefunkcjonalne) w formacie xlsx excel

Załącznik nr 2 do ogłoszenia (Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) w formacie doc icon doc

Załącznik nr 2.1 do ogłoszenia (Wykaz należycie wykonanych usług) w formacie doc icon doc

Załącznik nr 2.2 do ogłoszenia (Wykaz osób) w formacie doc icon doc

Załącznik nr 3 do ogłoszenia (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) w formacie doc icon doc

Załącznik nr 4 do ogłoszenia (Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania) w formacie doc icon doc

Załącznik nr 5 do ogłoszenia (Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej) w formacie doc icon doc

 

Treść SIWZ dla wykonawców zaproszonych do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie Dialogu Konkurencyjnego na "Dostawę, wdrożenie, oraz serwis zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie oraz platformy sprzętowej wymaganej do instalacji i eksploatacji zintegrowanego systemu informatycznego wraz z jej instalacją, parametryzacją i serwisem dla PKM Sp. z o.o. w Gliwicach" nr sprawy DK/TI/1/2017 w formacie pdf icon pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia w formacie pdf icon pdf

Zmiany 1 - 5 w treści SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf

Odpowiedzi na pytania 1 - 2 do postępowania  w formacie pdf icon pdf

Odpowiedź na pytanie  3 do postępowania w formacie pdf icon pdf

Odpowiedzi na pytania 4-51 do postępowania  w formacie pdf icon pdf

Odpowiedzi na pytania 52-75 do postępowania w formacie pdf icon pdf

Odpowiedzi na pytania 76-78 do postępowania w formacie pdf icon pdf

Odpowiedzi na pytania 79-80 do postępowania w formacie pdf icon pdf

Zmiany 6-17 w treści SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf

Odpowiedź na pytanie nr 81 do postępowania w formacie pdf icon pdf  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w formacie pdf icon pdf