Składniki majątku trwałego na dzień 31.12.2016 roku Wartość brutto Umorzenie Wartość netto
Grunty 1.954.320,00 zł 0,00 zł 1.954.320,00 zł
Budynki, budowle 11.507.051,76 zł 7.893.948,06 zł 3.613.103,70 zł
Urządzenia techniczne, maszyny 3.905.341,77 zł 3.750.589,86 zł 154.751,91 zł
Środki transportowe 145.700.591,39 zł 92.261.286,99 zł 53.439.304,40 zł
Pozostałe środki 604.489,24 zł 523.019,79 zł 81.469,45 zł
Inwestycje rozpoczęte 243.715,80 zł 0,00 zł 243.715,80 zł
Razem: 163.915.509,96 zł 104.428.844,70 zł 59.486.665,26 zł

Informacja o dochodach i stratach Spółki

Zysk netto PKM, Sp. z o.o. za rok 2016 w kwocie 128.754,02 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdzisiąt cztery złote 02/100) przekazany został na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.


Informacja o spółkach zależnych

PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach posiada 12.850 (dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, w wynoszącym 2.190.200 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), kapitale podstawowym spółki Bus Service Center Sp. z o.o. w Gliwicach.